PREHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Market Shop Na celom webe sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ označujú ako Market Shop. Market Shop ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky vám, používateľovi, za predpokladu, že súhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými tu uvedenými podmienkami, zásadami a upozorneniami.

Návštevou našej stránky a / alebo zakúpením niečoho od nás súhlasíte s našou „službou“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami („podmienky“, „podmienky“) vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a zásad uvedených tu a alebo prístupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov tohto webu vrátane, okrem iného, ​​používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a / alebo prispievateľmi obsahu.

Pred prihlásením alebo použitím nášho webu si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Vstupom alebo použitím akejkoľvek časti stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto dohody, nebudete mať prístup na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto podmienky považujú za ponuku, prijatie sa výslovne obmedzuje na tieto podmienky.

Na všetky nové funkcie alebo nástroje pridané do aktuálneho obchodu sa tiež vzťahujú Zmluvné podmienky. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek zobraziť najaktuálnejšiu verziu zmluvných podmienok. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, upravovať alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejňovaním aktualizácií a / alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení všetkých zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 1 – ONLINE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Súhlasíte s týmito podmienkami, vyhlasujete, že ste dosiahli vek plnoletosti vo vašom štáte alebo v provincii bydliska alebo že ste plnoletý vo svojom štáte alebo v provincii pobytu, a dali ste nám svoj súhlas s tým, aby ste povolili ktorémukoľvek z vašich maloletých používať túto stránku. ,

Pri používaní Služby nesmiete používať naše produkty na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely ani porušovať zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nielen) autorských práv.

Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok okamžite ukončí vaše služby.

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu z akéhokoľvek dôvodu.

Rozumiete, že váš obsah (bez informácií o kreditnej karte) sa môže prenášať nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenos cez rôzne siete; a b) zmeny v súlade s technickými požiadavkami spojovacích sietí alebo zariadení a prispôsobenia sa im. Informácie o kreditnej karte sú počas sieťových prenosov vždy šifrované.

Súhlasíte, že bez nášho výslovného písomného súhlasu nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať alebo prevádzkovať akúkoľvek časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo akýkoľvek kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje,

Názvy použité v tejto dohode sú začlenené iba z dôvodu prehľadnosti a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, KOMPLETNOSŤ A VLASTNOSTI INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední za to, že informácie uvedené na tejto stránke sú nesprávne, úplné alebo aktuálne. Materiály na tejto stránke slúžia iba na všeobecné informácie a nemali by sa čítať ani používať ako jediný základ pre rozhodovanie bez toho, aby sa konzultovali primárne, presnejšie, úplnejšie alebo včasnejšie zdroje informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiály na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nemusia byť vždy aktuálne a poskytujú sa iba pre informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto stránok, nemáme však povinnosť aktualizovať informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že zodpovednosťou za sledovanie zmien na našej stránke je.

ODDIEL 4 – ÚPRAVY SLUŽIEB A CENY

Ceny za naše výrobky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť službu (alebo jej časť alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.

Nie sme zodpovední za vás ani pre žiadnu tretiu stranu za akékoľvek zmeny, zmeny ceny, ukončenie alebo ukončenie služby.

ODDIEL 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak sú použiteľné)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom tejto webovej stránky. Tieto výrobky alebo služby môžu mať obmedzené množstvá a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi pravidlami vrátenia.

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme presne zobrazili farby a obrázky našich výrobkov, ktoré sa vyskytujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie každej farby monitora počítača bude presné.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografický región alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo všetkých produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy výrobkov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo ukončiť akýkoľvek produkt kedykoľvek. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby vyrobená na tejto stránke je neplatná, ak je zakázaná.

Nezaručujeme, že kvalita výrobkov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste kúpili alebo dostali, splní vaše očakávania alebo že budú opravené akékoľvek chyby v službe.

ODDIEL 6 – PRESNOSŤ ÚČTOVNÝCH A ÚČTOVNÝCH INFORMÁCIÍ

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Môžeme podľa vlastného uváženia obmedziť alebo zrušiť zakúpené množstvo na osobu, na domácnosť alebo na požiadanie. Medzi tieto obmedzenia môžu patriť objednávky zadané z rovnakého účtu zákazníka alebo pod ním, rovnaká kreditná karta alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a / alebo dodaciu adresu. V prípade, že vykonáme zmenu alebo zrušenie objednávky, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej a / alebo fakturačnej adresy / telefónneho čísla poskytnutého v čase dokončenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho vlastného uváženia robia predajcovia, distribútori alebo distribútori.

Zaväzujete sa, že poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účet pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou svojho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísla kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať.

Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, prečítajte si naše pravidlá pre vrátenie tovaru.

VÝVOJ 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, v prípade ktorých nemonitorujeme, neovládame ani neusadzujeme.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takým nástrojom „ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akejkoľvek podpory. Za použitie voliteľných nástrojov tretích strán nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom tejto stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a musíte zabezpečiť, aby ste si boli vedomí a odsúhlasili podmienky, za ktorých sú tieto nástroje poskytované príslušnými tretími stranami.

V budúcnosti môžeme prostredníctvom webovej stránky ponúkať aj nové služby a / alebo funkcie (vrátane uvoľnenia nových nástrojov a zdrojov). Na tieto nové funkcie a / alebo služby sa tiež vzťahujú tieto zmluvné podmienky.

ČASŤ 8 – PRIPOJENIA TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na neprepojené webové stránky tretích strán. Nie sme zodpovední za kontrolu alebo vyhodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme a nenesieme zodpovednosť za materiály alebo webové stránky tretích strán ani za iné materiály, výrobky alebo služby tretích strán.

Nie sme zodpovední za škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie si dôkladne prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, tvrdenia, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by sa mali adresovať tretej strane.

ČASŤ 9 – PRIPOMIENKY UŽÍVATEĽA, SPÄTNÉ ZÁVÄZKY A INÉ IMPLEMENTÁCIE

Ak sa rozhodnete predložiť určité konkrétne návrhy (napríklad súťažné návrhy) alebo bez žiadosti od nás, odošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (všeobecne „komentáre“) “), Súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek, bez obmedzenia, upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať na akomkoľvek médiu akýkoľvek komentár, ktorý nám pošlete. Nemáme a ani nemáme povinnosť (1) zachovávať dôverné pripomienky; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na pripomienky.

Môžeme, ale nemáme povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý podľa vlastného uváženia určíme, je nezákonný, urážlivý, výhružný, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušujúci duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto obchodné podmienky,

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať práva žiadnej tretej strany vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo chránených práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať falošné alebo inak nevhodné, urážlivé alebo obscénne materiály alebo obsahovať počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom narušiť fungovanie Služby alebo prepojenej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že je niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod komentárov. Ste výhradne zodpovední za všetky pripomienky a ich presnosť. Nenesieme zodpovednosť alebo zodpovednosť za pripomienky,

ODDIEL 10 – OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše poskytovanie osobných informácií v obchode sa riadi našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 – SINNESS, NEZÁKONNOSŤ A NÁPRAVNÉ OPATRENIA

Na našich stránkach alebo v Službe sa môžu občas vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dodanie produktu, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a upraviť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie na Službe alebo na ktorejkoľvek prepojenej webovej stránke nepresné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní vaša objednávka),

Nie sme povinní aktualizovať, upravovať alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek prepojenej webovej stránke vrátane informácií o cenách, okrem iného, ​​iba ak to vyžaduje zákon. Na Službu alebo na ktorúkoľvek prepojenú webovú stránku by sa nemal akceptovať žiadny konkrétny dátum aktualizácie ani obnovenia, ktorý by naznačoval, že všetky informácie o Službe alebo akejkoľvek prepojenej webovej stránke boli zmenené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať tento web alebo jeho obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) zapojiť iných do páchania alebo konania na nezákonných činoch; c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; e) obťažovať, zneužívať, urážať, urážať, urážať, ohovárať, ponižovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnicity, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; g) odovzdávať alebo prenášať vírusy alebo iný škodlivý kód, ktoré budú alebo môžu byť použité akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek prepojenej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné informácie iných; i) spam, pošmyknutie, lekáreň, zámienka, pavúk, plazenie alebo šrot; j) na akékoľvek obscénne alebo amorálne účely; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky služby alebo akejkoľvek prepojenej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo prestať používať Službu alebo akýkoľvek prepojený web, aby porušili akékoľvek zakázané použitie. i) spam, pošmyknutie, lekáreň, zámienka, pavúk, plazenie alebo šrot; j) na akékoľvek obscénne alebo amorálne účely; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky služby alebo akejkoľvek prepojenej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo prestať používať Službu alebo akýkoľvek prepojený web, aby porušili akékoľvek zakázané použitie. i) spam, pošmyknutie, lekáreň, zámienka, pavúk, plazenie alebo šrot; j) na akékoľvek obscénne alebo amorálne účely; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky služby alebo akejkoľvek prepojenej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo prestať používať Službu alebo akýkoľvek prepojený web, aby porušili akékoľvek zakázané použitie.

ODDIEL 13 – ZODPOVEDNOSŤ ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že používanie našej služby bude nepretržité, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré sa dajú získať pri používaní služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme Službu odstrániť na neurčito alebo Službu kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že vaše použitie alebo nemožnosť používať službu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám prostredníctvom služby poskytujeme, sa poskytujú (pokiaľ nie sú výslovne uvedené), „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, a to bez akejkoľvek prezentácie, záruky alebo stavu akéhokoľvek je typ, výslovný alebo predpokladaný, vrátane akýchkoľvek predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a porušenia.

Market Shop, naši riaditelia, zamestnanci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenia, straty, nároky alebo iné priame, nepriame, náhodné, trestné, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, okrem iného, ​​ušlého zisku, ušlého zisku, straty, straty údajov, nákladov na výmenu alebo iných podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak vyplývajúce z vášho používania ktorejkoľvek zo služieb alebo výrobkov zakúpených pomocou služby alebo akýchkoľvek iných nárokov akýmkoľvek spôsobom súvisiacich s využívaním služby alebo akéhokoľvek produktu vrátane, ale nielen, , chyby alebo opomenutia akéhokoľvek obsahu alebo akékoľvek straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu), zverejnené, prenesené alebo inak poskytnuté prostredníctvom služby, aj keď ste informovaní o ich príležitosti. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody v takýchto štátoch alebo jurisdikciách, naša zodpovednosť je obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, obhajujete a budete držať neškodnú spoločnosť Market Shop a našich rodičov, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, partnerov, zamestnancov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov služieb, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, a to bez akýchkoľvek škôd. alebo nároky, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vzniesla ktorákoľvek tretia strana alebo ktoré vznikli v dôsledku vášho porušenia týchto podmienok alebo dokumentov, ktoré obsahujú formou odkazu, alebo porušenia akýchkoľvek práva alebo práva tretích strán.

ODDIEL 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa zistí, že ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok je nezákonné, neplatné alebo neuplatniteľné, toto ustanovenie sa uplatní v plnom rozsahu povolenom platným zákonom a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto podmienok poskytovania služieb. ovplyvňuje platnosť a uplatniteľnosť iných ustanovení.

ODDIEL 16 – UKONČENIE

Povinnosti a povinnosti strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto dohody na všetky účely.

Tieto Podmienky používania platia, pokiaľ a kým ich neskončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť oznámením, že už nechcete používať naše služby alebo keď prestanete používať naše stránky.

Ak na základe nášho jediného rozhodnutia zlyháte alebo máte podozrenie, že ste nedodržali niektorú z podmienok alebo ustanovení týchto podmienok, môžeme túto dohodu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a vy zostanete zodpovední za všetky sumy splatné do dátumu ukončenia vrátane; a / alebo podľa toho vám môže odmietnuť prístup k našim službám (alebo k akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – PLNÁ DOHODA

Neoprávnenie alebo vymáhanie akéhokoľvek práva alebo udelenia týchto podmienok zo strany nás neznamená zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia.

Tieto Podmienky používania a všetky zásady alebo zásady zverejnené na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia používanie Služby, nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikáciu a ponuky. , či už ústne alebo písomne, medzi vami a nami (vrátane všetkých predchádzajúcich verzií Zmluvných podmienok).

Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto podmienok používania sa nebudú vykladať proti redakčnej strane.

ODDIEL 18 – ZMENY V OBCHODNÝCH PODMIENKACH

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek zobraziť najaktuálnejšiu verziu zmluvných podmienok.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, upravovať alebo nahrádzať ktorúkoľvek časť týchto podmienok zverejňovaním aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na našu webovú stránku alebo službu po zverejnení akýchkoľvek zmien v týchto podmienkach používania predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 19 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok je potrebné zaslať na adresu info@marketshop-sk.com.

Account Number: NRA  3308 0020 2010 0003 1966

Company Name:  RUEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD

Account Address: 735, BLD A, WEALTH MANSION, YIWU, CHINA

BENEFICIARY BANK: ZHEJIANG TAILONG COMERCIAL BANK

VAT :7105565400008197